En dynamisk och hållbar stadsdel som tar lerum in i framtiden
Bakgrund

Lerums kommun behöver fler bostäder, eftersom allt fler vill bo här. Vid sjön Aspen finns förutsättningar att skapa en ny stadsdel i linje med både kommunens vision och Göteborgsregionens strukturbild. Den 3 juni 2015 beslutade kommunstyrelsen att projekt Aspen Strand kunde påbörja detaljplanearbetet. Tillsammans med byggherrarna vill Lerums kommun utveckla området till en attraktiv plats med nya bostäder och möjligheter till rekreation och föreningsliv.

Vår vision
Aspen Strand utvecklas i linje med Lerums vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025. Vi arbetar kreativt med ny teknik och kunskap inom energieffektivisering och hållbar exploatering för att bygga en stadsdel nära naturen, med inneboende hänsyn till natur och miljö. Även ekonomiskt och socialt skapar området långsiktigt hållbara värden.
Platsen

Aspen Strand ligger vid sjön Aspen, ca 1 km sydväst om Lerums centrum. Med sitt natursköna läge, en kort promenad eller cykeltur från serviceutbudet och kommunikationerna i Lerums centrum, blir Aspen Strand en plats att leva, umgås och utvecklas på. Framförallt – ett hem att längta till. Områdets ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken. Aspen Strand omfattar även Aludden och Aspedalens pendeltågsstation.

Vi som bygger
Projektet Aspen Strand är ett samarbete mellan HSB, Skanska, Wallenstam och Lerums kommun. Vi äger samtliga fastigheter inom området och har kommit överens om att utveckla Aspen Strand för den växande skara som vill bo och verka i kommunen. 
Tillsammans har vi erfarenhet, kompetens och resurser för att genomföra ett så här omfattande projekt och förverkliga Vision 2025. Vi har också en gedigen kunskap om människors önskemål om framtidens boende. 
Vanliga frågor
PLATSEN OCH PROJEKTET
Vad är Aspen Strand?
Aspen Strand är Lerums kommuns, HSBs, Skanskas och Wallenstams gemensamma projekt för att utveckla en ny stadsdel vid sjön Aspen. Vi önskar bygga bostäder och förskola men planerar också för andra verksamheter.
Var ligger Aspen Strand?
Aspen Strand ligger vid sjön Aspen, ca 1 km sydväst om Lerums centrum.
Varför vill ni bygga just här?
Lerums kommun behöver fler bostäder, eftersom allt fler vill bo här. Aspen Strand har ett fantastiskt läge, med kollektivtrafik och närhet till centrum. Här kan vi skapa en central och attraktiv stadsdel. Våra planer stämmer väl överens med både kommunens vision och Göteborgsregionens strukturbild.
Kan jag anmäla mitt intresse för Aspen Strand?
Vi befinner oss i ett tidigt skede. För att få mer information allteftersom projektet fortskrider – prenumerera på vårt nyhetsbrev! När det gäller intresseanmälan för de kommande bostäderna, sker detta hos respektive byggherre. Du når oss genom att klicka på logotyperna längst ner på sidan.
DEN BLIVANDE STADSDELEN
Hur många bostäder blir det?
Enligt projektets genomförbarhetsstudie är det möjligt att bygga ca 550 bostäder med olika upplåtelseformer. Vi eftersträvar en varierad bebyggelse och siktar på 4–6 våningar i flerbostadshusen.
Finns det parkeringsplatser?
Aspen Strand får både markparkering och parkeringshus. Pendelparkering kommer också att finnas i området.
Kan man bo så nära järnvägen/E20 och hur hanterar ni ljudet därifrån?
Tidiga utredningar visar att det är möjligt att bygga bostäder i området. Om det i framtiden skulle bli fyra järnvägsspår genom Lerum, finns tillräckligt utrymme utanför föreslaget planområde.

Arbete pågår med att utreda hur vi bäst hanterar frågan om ljudpåverkan från motorväg och järnväg. En lösning kan vara att avskärma ljudet för bostäderna genom att uppföra en verksamhetsbyggnad närmast järnvägen/E20. Vi befinner oss på idéstadiet och vad en sådan byggnad kan innehålla är ännu ej specificerat.
Mervärde för oss som inte kommer bo i Aspen strand?
Reningsverkstomten, vars sanering redan var planerad, påskyndas nu av bostadsprojektet. Det är en nödvändig investering för kommunen rent miljömässigt.
Bostadsbyggnationen medför att vi tillgängliggör den natur som idag är svår att nå exempelvis via nya gångstråk. Detta kommer underlätta för alla invånare som vill röra sig utmed sjön.
Platsen är fördelaktig ur pendlingssynpunkt och stärker det befintliga stationsläget och entrén till Lerums centrum kommer sannolikt att upplevas som trevligare än idag.
BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR
Blir Aspedalens station kvar?
Ja, kommunen vill att Aspedalens pendeltågsstation ska vara kvar. Det finns inget beslut om att stänga stationen.
Och sportanläggningarna?
Tennisklubben har av kommunen erbjudits annan lokalisering och ingår inte längre i projektet. Aspevallen påverkas inte av projektet utan ligger kvar som den är idag. Anläggningarna för segling och bmx kan vara kvar i området.
Vad händer med Aspenässkolan?
En utredning av skolsituationen i Lerums tätort pågår. I Aspenäsområdet ska det finnas en skola.
Vad händer med kolonilotterna?
Grönska kommer att spela en central roll i Aspen Strand och kolonilottsområdets framtid kommer studeras i samband med utvecklingsarbetet.
Vad händer med campingen?
Den nuvarande campingplatsen ingår numera inte i projekt Aspen Strand (den ingick ursprungligen i programhandlingen från år 2012). I nuläget pågår en dialog mellan kommunen och campingen som ett separat arbete. För kommunen är det viktigt med en camping, men hur och var den bör utvecklas är inte självklart.
BYGGPROCESSEN
Kan man bygga så nära sjön Aspen?
Inom ramen för detaljplanen görs ett stort antal grundliga utredningar där både naturvärden och strandskydd tillgodoses. Möjligheten att bygga nära strandkanten kan variera inom området men vi planerar att tillgängliggöra området för både boende och besökande.
Hur ser ni på hållbarhet och miljö?
Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till 2025. Även övriga byggherrar arbetar strategiskt med frågor gällande hållbarhet och miljö, och vi har med oss detta i utvecklingen av Aspen Strand. Tillsammans har vi arbetat fram en hållbarhetsstrategi för Aspen Strand.
Hur ser tidsplanen ut?
2015 - 2023 Detaljplaner
2023 - 2024 Etappvis förberedande arbete
2024 - 2029 Etappvis utbyggnad

Vilka är byggherrarna, och varför?
HSB, Skanska, Wallenstam och Lerums kommun äger samtliga fastigheter inom området. Tillsammans har vi erfarenhet, kompetens och resurser för att genomföra den här sortens omfattande projekt och förverkliga Vision 2025. Vi har också gedigen kunskap om människors önskemål om framtidens boende.
Varför bygger vi inte högre när vi ändå håller på
Bullersituationen är begränsande i detta fallet.